پربیننده ترین عناوین
کد خبر: ۱۷۳۰۸۷
تاریخ انتشار: ۲۷ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۵:۴۲
دارندگان بیش از 91 درصد از سهام شرکت گلتاش (سهامی عام) ساعت 10 صبح روز چهار شنبه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1395.11.20 شرکت را برای سال مالی منتهی به 30 آذر ماه 1395 تشکیل دادند.

دارندگان بیش از 91 درصد از سهام شرکت گلتاش )سهامی عام( ساعت 10 صبح روز چهار شنبه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1395.11.20 شرکت را برای سال مالی منتهی به 30 آذر ماه 1395 تشکیل دادند.

به گزارش خبر نگار بورس نیوز ، آقای احمد دودانگه به عنوان رئیس مجمع و آقایان داراب وکیلی و علی فراهانی به عنوان ناظرین و مهندس حبیب همدانی رجا به عنوان دبیر جلسه ، هیئت رئیسه مجمع عمومی را تشکیل دادند.

مجمع عمومی پس از استماع گزارش هیئت مدیره و اظهار نظر بازرس قانونی به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:

-1 تصویب صورتهای مالی شرکت گلتاش برای سال مالی منتهی به 30 آذر ماه 1395

-2 تقسیم سود 1600 ریالی به ازای هر سهم شرکت گلتاش (سهامی عام(

-3 انتخاب موسسه حسابرسی آگاه تدبیر به عنوان حسابرس اصلی

-4 انتخاب روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار شرکت

-5 انتخاب اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل به مدت 2 سال:

مجمع گلتاش

پیام هیئت مدیره

با سپاس از خداوند قادر متعال که یک سال دیگر توفیق خدمت گزاري در عرصه تولید و کارآفرینی در کشور عزیزمان ایران را به ما ارزانی داشت و با افتخار گزارش عملکرد سالیانه هیات مدیره، مدیران و کارکنان صدیق و پر تلاش شرکت گلتاش را به محضر سهامداران ارجمند ارائه می نماییم. در سال مورد گزارش بازار ارز از ثبات نسبی برخوردار بود لیکن به دلیل ثبات نرخ محصولات شوینده طی چند سال گذشته از یک سو و افزایش هزینه هاي ریالی از سوي دیگر روند کاهشی حاشیه سود محصولات ادامه یافت و این امر باعث شد تا اخذ مجوز افزایش قیمت محصولات (غیر صابون) ممکن گردد. لیکن به دلیل رقابت بسیار شدید حاکم بر بازار و حضور پررنگتر محصولات خارجی نه تنها امکان اعمال افزایش قیمت در بخشی از محصولات میسر نگردید بلکه شرکت به خاطر حفظ سهم بازار ناگزیر به اعطاي تخفیفات بیشتر در فروش گردید. با این حال اقدامات شرکت در خصوص اجراي پروژههاي تولید مواد اولیه و لوازم بسته بندي نظیر تیوب و بطري و ارزش افزوده ناشی از آن از یک سو و ارتقاء بهروه وري عوامل تولید و کاهش هزینه هاي مالی از سوي دیگر باعث گردید تا شرکت گلتاش بتواند به تعهدات خود عمل نماید. انتخاب شرکت گلتاش به عنوان صادرکننده نمونه، واحد صنعتی نمونه و واحد نمونه استاندارد در سطح استان و نامزدي دریافت جایزه بهره وري در بخش بهره وري و سودآوري از جشنواره ملی بهره وري از افتخارات این شرکت در سال مالی مورد گزارش بوده است. در سال مالی مورد گزارش، تولید محصولات بهداشتی با 7 درصد افزایش نسبت به سال قبل به میزان 843ر40 تن و فروش محصولات بهداشتی با 9 درصد افزایش نسبت به سال مالی قبل به میزان 490ر40 تن و به مبلغ 809ر1 میلیارد ریال محقق گردیده است. در پایان با ارج نهادن به تلاش صادقانه تمامی همکارانمان به عنوان مهمترین سرمایه شرکت از درگاه ایزدمنان تندرستی و توفیق همگان را خواستاریم.

مجمع گلتاش

مجمع گلتاش

کلیاتی درباره شرکت

 شرکت در تاریخ 1361.05.10 تحت شماره 3601 در اداره ثبت شرکت هاي اصفهان به ثبت رسـیده اسـت و برابـر صورتجلسـه مجمـع عمومی فوق العاده مورخ 1378.10.20 نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید. شرکت گلتاش در مورخـه 1379.11.24 در هیات پذیرش سازمان بورس و اوراق بهادار تهران به طور مشروط پذیرفته شد و درتاریخ 1380.04.02 اولین معامله بر روي سهام ایـن شرکت با نرخ 221,4 ریال انجام گرفت. موضوع فعالیت شرکت طبق ماده 2 اساسنامه، تولید و تهیه انواع مواد و محصولات شوینده و پاك کننده بهداشـتی و آرایشـی و مـواد صنعتی مرتبط، انجام کلیه امور خدمات بازرگانی و انجام امور صادرات و واردات کالاهاي موضوع شرکت، سرمایه گذاري در سایر شرکت هـا و ایجاد شرکت هاي جدید، انجام امور مربوط به تأمین مالی در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه و در جهـت منـافع شـرکت و همچنـین انجام خدمات فنی و آزمایشگاهی است. به موجب پروانه بهرهبرداري شماره 1313344/13850 مورخ 1 خرداد مـاه 1395 صـادره توسـط وزارت صنعت، معدن و تجارت، ظرفیت تولیدي شرکت حدوداً به میزان 5/58 هزار تن میباشد. در حال حاضر شرکت گلتاش (سهامی عام) با تولیـد حـدود 40.8 هـزار تـن محصـولات بهداشـتی جـزء بـزرگتـرین تولیدکننـدگان محصولات شوینده، بهداشتی و آرایشی کشور محسوب میشود. ظرفیتهاي تولیدي مصوب شرکت با عنایت بـه آخـرین اصـلاحیه وزارت محترم صنعت، معدن و تجارت به شرح جدول ذیل میباشد:

مجمع گلتاش

سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه و ترکیب سهامداران سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ سی میلیون ریال بوده که طی چند مرحله به شرح زیر به مبلغ 200 میلیارد ریال (شامل تعداد 200میلیون سهم به ارزش اسمی هر سهم هزار ریال) در پایان سال مالی منتهی به 1393.09.30 افزایش یافته است.

مجمع گلتاش

نظر به تأمین مبلغ 100 میلیارد ریال اندوخته توسعه و تکمیل بر اساس مصوبه مجمع عمومی عادي سالیانه، سال مالی منتهی به 30 آذرماه 1392 و تحقق سرمایه گذاري هاي مورد نظر، هیات مدیره شرکت در نظر دارد که در شش ماهه اول سال 1396 سرمایه شرکت را از مبلغ 200 میلیارد ریال از محل اندوخته فوق به 300 میلیارد ریال(معادل 50 %) افزایش دهد. همچنین سهامداران داراي مالکیت بیش از 1 %سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به 1395.09.30 و تاریخ تأیید گزارش به شرح جدول صفحه بعد است:

مجمع گلتاش

شرکت از منظر بورس و اوراق بهادار

شرکت در تاریخ 1380.04.02 در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران در گروه مواد شیمیایی با نماد شگل پذیرفته شده و سهام آن براي اولین بار در تاریخ 1380.04.16 مورد معامله قرار گرفته است. وضعیت سهام شرکت طی 4 سال اخیر به شرح زیر بوده است:

مجمع گلتاش

اطلاعات مربوط به پیشبینی درآمد هر سهم شرکت براي سال مالی منتهی به 1395.09.30 و عملکرد واقعی آن بـه شـرح زیـر بـوده است:

مجمع گلتاش

امتیازات شرکت در بورس اوراق بهادار تهران:

وضعیت رتبه بندي شرکت بر اساس ارزیابی در بازار دوم سازمان بورس و اوراق بهادار تهران به شرح جدول زیر بوده است:

مجمع گلتاش

جایگاه شرکت در صنعت

 شرکت گلتاش در بین شرکتهاي فعال این صنعت با حجم فروشی معادل مبلغ 1810 میلیارد ریال در گـروه هـاي محصـولی شـامپو، خمیردندان، مایع دستشویی و صابون به ترتیب در رده 3 ،1 ،3 و 1 قرار دارد (رتبه صابون مربوط به دو شرکت پاکسان و گلتاش میباشـد که 22 درصد در گلتاش تولید میگردد). همچنین سهم مقداري (بر حسب تن) فروش محصولات مختلف این شرکت از کل بـازار داخلـی و صادرات به شرح زیر است:

مجمع گلتاش

برنامه هاي آینده شرکت

شرکت در سال 1392 مجوز طرح توسعه را با برآورد تعدیل شده سرمایه گذاري به مبلغ 103 میلیارد ریال براي تولید ادوات بسته بندي مورد نیاز محصولات، تولید برخی از مواد اولیه مورد نیاز، بهینه سازي خطوط تولید، ایجاد ظرفیت هاي لازم و تولید محصولات آرایشی از سازمان صنعت، معدن و تجارت اخذ نمود. و پروژه هاي طرح عمدتاً تا پایان سال مالی مورد گزارش اجرا و حداکثر تا پایان سه ماهه اول سال مالی 1396 به صورت کامل به بهره برداري خواهد رسید که ضمن افزایش بهرهوري، توان رقابتی شرکت نیز افزایش یافته و جهت تأمین مالی طرح مذکور با مصوبه مجمع عمومی عادي سالیانه، سال مالی منتهی به 30 آذرماه 1392 مبلغ 100 میلیارد ریال اندوخته توسعه و تکمیل در حساب ها اختصاص یافت و پیشرفت ریالی و فیزیکی پروژه ها تا پایان سال مالی مورد گزارش به قرار زیر میباشد:

مجمع گلتاش

مجمع گلتاش

ترازنامه:

مجمع گلتاش

صورت سود و زیان:

مجمع گلتاش


آدرس وبسایت شرکت:

http://www.goltash.com/