خبرآنلاين/ معاون سياسي دفتر رئيس جمهور يادداشتي را درباره دومين مناظره انتخابات رياست جمهوري منتشر کرد.

به گزارش خبرآنلاين، حميد ابوطالبي، معاون سياسي دفتر رييس جمهور، در يادداشتي درباره مناظره دوم انتخابات رياست جمهوري دوازدهم نوشت:

مفروضات اصلي:

١)سه مناظره وجود دارد و تصميم گيري مردم عموما پس از مناظره سوم اخذ مي شود؛

٢)مناظره ها دو استراتژي مي خواهد: استراتژي ترکيبي، و استراتژي فردي؛

٣)دکترروحاني رييس جمهورمستقر است، استراتژي مناظراتي او بايد باتوجه به اهداف و پايگاه اجتماعي وسيعش شکل گرفته و با سال٩٢متفاوت باشد؛

٤)شعار دکتر روحاني درسال ٩٢احياء اخلاق بوده است، پس بي اخلاقي بايد ممنوع باشد؛

٥)جناح مقابل چيزي براي ازدست دادن ندارد، پس استراتژي اش سه وجه دارد: دروغ گويي، افترا و تهمت؛ سياه نمايي سه دهه تلاش درکشور؛ اقدام براي کاهش مشارکت مردم؛

٦)مناظره، هم استراتژي درون استوديويي مي خواهد و هم اجتماعي و برون استوديويي؛

٧)نمي دانيم در پشت پرده صدا وسيما چه مي گذرد، حداقل نماينده دکترروحاني را در جريان قرار نخواهند داد؛

⬅️لذا استراتژي فردي و ترکيبي دکترروحاني بايد به نحوي برمفروضات فوق استوار باشد تا:

درمناظره اول تحرک اجتماعي حاصل شود؛

درمناظره دوم شناخت وآگاهي اجتماعي نسبت به ديگر نامزدها پديدآيد؛

و در مناظره سوم شعور و شور انتخاباتي وسيع ايجادگردد؛

دکترروحاني درمناظره اول:

منتظر ماند تا جناح مقابل بي اخلاقي آغاز کند؛ آنگاه در پايان و در کمتر از يک دقيقه استراتژي دروغ، تهمت وافترا را افشاءنمود؛

سياه نمايي کشور را به مثابه يک وظيفه ملي، هم پاسخ داد وهم به پاسخگويي فراگير اجتماعي واگذارکرد، تا تقابل با آن امري ملي و فراجناحي تلقي شود؛

مبتني بر"آب کم جوتشنگي آوربه دست"، انتظاراجتماعي آغاز تقابل دراستوديورا به تحرک اجتماعي تبديل نمود که حاصل آن"جنبش ملي پاسخ گويي وآگاهي بخشي"و"نهضت مقابلهءپاسخگويانه بادروغ وافترا"در فضاي مجازي و عمومي براي افزايش مشارکت بود؛
خوشحالم که اهداف مناظره اول، کاملا مقتدرانه حاصل شد.

جناح پايداراصولي که با جنبش ملي و نهضت مقابله مردمي روبرو شده بود، در مناظره دوم از تک روي، به تهاجم جمعي روي آورد. لذااز همان آغاز با هجوم يکپارچه، هماهنگ و برنامه ريزي شده نشان داد خصومت ورزي بر منطق و برنامه و نقد اولويت دارد؛

لذا درمناظره دوم دکتر روحاني:

با بهره بردن از تاکتيک ضربه متقابل، نشان داد: بايد اينگونه رفتارها خاتمه يابد؛ بايد فريب مردم در مناظره ها و کشورداري تمام شود؛ ايران ديگر تحمل دورويي را ندارد؛ و اصلاح روش هاي کمپين يک ضرورت است؛

درهمين اثنا، انتظارعمومي و خواست ملي پاسخگويي درون استوديويي را براي آگاهي سازي اجتماعي به پاسخ نشست و نشان داد براي اهداف متعالي، ملت و مسئولين بايديکپارچه باشند؛

سخنان دکترروحاني، ماهيت نامزدهاي جناح پايدار اصولي و جايگاه سياسي شان براي مردم را نماياند و نشان دادکه چرا بايد سابقه و کارکرد آنان در قضاوت و در اداره شهر و نيروي انتظامي نقد شود؛ و اينگونه در جامعه شعور و تحرک اجتماعي آفريد؛

بنابراين، استراتژي روحاني درمناظره اول افشاء و شکست تاکتيک دروغ گويي، تهمت و افترابود؛ و درمناظره دوم افشاءو شکست پوپوليسم،عوام فريبي، وبي برنامگي طرف مقابل؛

مردم اکنون به اين نتيجه رسيده اندکه يا بايد راه روحاني را به سوي آينده روشن ادامه دهند و يا دوباره فريب کاپشن پاره را خورده و با آزادي،امنيت،آرامش،وپيشرفت وداع کنند.

منتظر مناظره سوم باشيد؛ دکترروحاني در مناظره سوم به بازي کردن با سرنوشت ملت و نااميدسازي آنان خاتمه خواهد داد.

مناظره سوم آغاز شور انتخاباتي ملي براي رفتن به پاي صندوق هاي راي است.با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد