برای تماس با بورس نیوز می توانید از روش های زیر استفاده کنید :

الف) تحریریه :

ب) مدیریت بازرگانی :
ج) تحلیل:
د) باشگاه مشتریان:
ه) مدیریت:
و) امور نمایندگی ها:
 
ز) روابط عمومی:
نام:
* ایمیل:
* پیغام: